Board of Management
  • Dr. SS Sonavane
  • Shri Nihal Garware
  • Shri Hrridaysh Deshpande
  • Shri Nimish Pandiya
  • Shri Sudhir Mehta
  • Dr. Saiesha Mistry
  • Dr. EB Khedkar
  • Dr. Ajay W. Patil
  • Dr. R. Gopal
  • Dr. Debjani Dasgupta

Related Links
Talk to us

Ramandeep Arora

Head - Academic Advising
+91 88064 58866
+91 020 – 67077943

Priya Abraham

Academic Advising
+91 020 – 67077942

Top